Záruční podmínky

Odpovědnost za vady, záruka   

1.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).  
1.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:  
  • 1.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,   
  • 1.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,   
  • 1.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,   
  • 1.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,   
  • 1.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.   
1.3. Ustanovení uvedená v bodě 1.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu v důsledku vady na tomto zboží, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Místo práva na výměnu zboží má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.  
1.4. Projeví-li se vada v průběhu 30 dnů od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, nelze-li prokázat opak. Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady nejpozději do 60 dnů od převzetí zboží.  
1.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.  
1.6. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.  
1.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, je kupující podle své volby oprávněn uplatnit jednu z následujících variant:  
  • a) nárok na bezplatné odstranění vady opravou, nebo   
  • b) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat výměnu této součásti; nebo   
  • c) přiměřenou slevu z kupní ceny   
Volbu nároku oznámí kupující prodávajícímu současně s oznámením vady nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Změna provedené volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Neodstraní – li prodávající vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.  
1.8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny (dále viz § 2107 a násl. občanského zákoníku)  
1.9. Kupující je v případě reklamace povinen prokázat nákup zboží dokladu o převodu ke koupi. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být zabaleno ve vhodném obale, musí být čisté a kompletní.  
1.10. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí nejpozději do 60 dnů od jejího uplatnění, nedohodnou-li se strany písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.  
1.11. Odmítne-li prodávající neoprávněně odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.  
1.12. Prodávající bude kupujícího o vyřízení reklamace informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.  
1.13. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.  
 
Rychlé vyhledávání
Facebook
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
 
© Eshop - Sparta Water Polo